[AMBER] question about GIST calculation

From: Aliakbartehrani Zahra <Zahra.Aliakbartehrani.ibt.cas.cz>
Date: Tue, 30 Jul 2019 10:17:04 +0000

Dear all,

I am testing GIST calculation in my system by following this tutorial

http://ambermd.org/tutorials/advanced/tutorial25/section3.htm

and it has been failed when I have used “helper script” for making recommended gist input commands. So I am wondering its universal script or should be changed. I have used it on my ligand-bound pdb structure with the same name used (4QC) in the tutorial but got the following error. Any suggestion/help would be appreciated.

['4QC']

Traceback (most recent call last):

  File "FindCentroid.py", line 207, in <module>

    parseData(line)

  File "FindCentroid.py", line 126, in parseData

    ATOM.append(Atom(name,idnum,char,tp,att1,att2,x,y,z,av,bv,n,line))

  File "FindCentroid.py", line 74, in __init__

    Self.point = Point(float(x),float(y),float(z))

ValueError: invalid literal for float(): -4.180 12

Bests

Zahra


-----

Upozornení: Není-li v této zpráve výslovne uvedeno jinak, má tato e-mailová zpráva nebo její prílohy pouze informativní charakter. Tato zpráva ani její prílohy v žádném ohledu Biotechnologický ústav AV CR, v. v. i. k nicemu nezavazují. Text této zprávy nebo jejích príloh není návrhem na uzavrení smlouvy, ani prijetím prípadného návrhu na uzavrení smlouvy, ani jiným právním jednáním smerujícím k uzavrení jakékoliv smlouvy a nezakládá predsmluvní odpovednost Biotechnologického ústavu AV CR, v. v. i.

Disclaimer: If not expressly stated otherwise, this e-mail message (including any attached files) is intended purely for informational purposes and does not represent a binding agreement on the part of Institute of Biotechnology CAS. The text of this message and its attachments cannot be considered as a proposal to conclude a contract, nor the acceptance of a proposal to conclude a contract, nor any other legal act leading to concluding any contract, nor does it create any pre-contractual liability on the part of Institute of Biotechnology CAS.
_______________________________________________
AMBER mailing list
AMBER.ambermd.org
http://lists.ambermd.org/mailman/listinfo/amber
Received on Tue Jul 30 2019 - 03:30:02 PDT
Custom Search